Van Chalet-park naar Woongebied


26 februari 2018

Na de legalisatie van de Berkenhof zijn we nu in een volgende fase van de verandering van chalet-park naar een woongebied.*

De wijziging van chalet-park naar woongebied heeft een aantal logistieke gevolgen. Om zo min mogelijk verwarring te krijgen gaan we die veranderingen in één keer doorvoeren. Hieronder vindt u een overzicht:

1. Het toekennen van een eigen straatnaam met postcode door de gemeente.
Hier heeft de laatste ALV mee ingestemd. De gemeente is akkoord gegaan met de straatnaam ‘Berkenhof’. Dit betekent dat u op papier ‘verhuist’ van Westbroekse Binnenweg 72b [chaletnummer] naar Berkenhof [huisnummer].
De gemeente geeft een groot aantal instanties, kaartmakers en nutsbedrijven de adreswijziging door, u dient zelf zorg te dragen voor de adreswijziging van uw persoonlijke contacten.
De wijziging van Westbroekse Binnenweg 72b-C naar de straat ‘Berkenhof’ zal naar verwachting in de eerste helft van 2018 ingaan, u wordt minimaal 2 maanden van tevoren op de hoogte gebracht van de exacte datum. We kunnen op dit moment nog geen datum vastleggen in verband met punt 3.

2. Huisnummering.
Voorwaarde voor de adreswijziging is dat elke woning één huisnummer heeft en dat er een logische huisnummering is. Er zullen dus geen dubbele nummers meer worden gebruikt om een huis aan te duiden. Verder liggen er nu 4 nummers boven 110 in het midden van het park en is er een chalet met de toevoeging ‘b’.
Om de nummering logisch te krijgen, verandert er voor 10 chalets niet alleen straat en postcode, maar ook het huisnummer. Betreffende leden en bewoners zijn daarover reeds op de hoogte gebracht. Als u geen bericht heeft ontvangen, dan wordt uw nieuwe huisnummer hetzelfde als uw huidige chaletnummer.

3. Administratieve samenvoeging.
In een aantal gevallen zijn er op het park percelen administratief samengevoegd. Dit omdat er op de samengevoegde percelen 1 gelegaliseerde woning staat. De gemeente moet nog uitsluitsel geven over wat er moet gebeuren met deze dubbele adressen.

4. Vervangen Brievenbussen.
De ALV heeft in een peiling de voorkeur gegeven aan het vervangen van de brievenbussen. Een aantal bussen is er zo slecht aan toe dat er na een fikse regenbui een laag water in staat. Daarnaast staan de brievenbussen nu ongunstig onder het afdak, waardoor bij fikse regen niet alleen de bussen, maar u zelf ook nat wordt. Het bestuur heeft dan ook
besloten dat de brievenbussen worden vervangen:
–   Alle nummerwijzigingen worden doorgevoerd in het nieuwe brievenbus blok.
–   Het dak boven de brievenbussen krijgt een nieuwe dragende constructie en wordt aan de zij- en achterkant dichtgemaakt.
–   De nieuwe bussen worden iets minder hoog (16,5 cm) en worden tegen de achterwand geplaatst. (achter de huidige bussen)

De nieuwe brievenbussen worden op de dag van de officiële adreswijziging in gebruik genomen, de bestaande bussen worden dan met de bestaande dragende constructie verwijderd. De brievenbussen blijven eigendom van de vereniging en worden u met een setje sleutels in bruikleen gegeven. De uitgifte van nieuwe bussen en sleutels zal enkele weken vóór de adreswijziging plaatsvinden.

5. Bewegwijzering.
De adres- en nummerwijzigingen hebben ook tot gevolg dat de bewegwijzering op het park verandert. Daarom komt er op 7 strategische plaatsen op het park een plattegrond, met steeds een duidelijke aanwijzing waar men zich bevindt. Op die manier is het gemakkelijk om een huis te vinden. De blauwe nummerborden komen te vervallen.
Iedere ingang naar een woning moet volgens een gemeentelijke wettelijke verordening zijn voorzien van een duidelijk leesbaar huisnummer bij de entree van/naar het betreffende huis. Wanneer dit niet het geval is zal de beheersvereniging zorgen voor een huisnummerbord.

6. Bord aan de weg.
Het bord ‘Bungalowpark’ aan de weg wordt verwijderd. Een nieuw bord met ‘De Berkenhof’ als aanduiding van ons woonerf wordt meer langs de ingang geplaatst om ruimte te geven aan het officiële straatnaambord van de gemeente. Het is niet langer bedoeld als aanwijzer, maar meer als duiding van het speciale karakter van het woongebied/woonerf De Berkenhof.

7. Nummering parkeerplaatsen
Na de adreswijziging wordt de nummering van de parkeerplaatsen aangepast, zodat huis- en parkeerplaats nummers weer met elkaar overeen komen. In principe blijft u uw huidige parkeerplaats houden.

8. Adreswijziging vereniging
Omdat brievenbus 77 komt te vervallen en de beheersvereniging geen officieel postadres heeft (en feitelijk ook niet had), is het postadres van de vereniging gewijzigd in:

–   Berkenhof 58 3612 AZ  Tienhoven.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.


* Recreatie park De Berkenhof was van oudsher perceel-georiënteerd. Percelen grond met voorzieningen werden verpacht en de chalet op die grond was meestal eigendom van de pachter. Bij de verkoop van de percelen en na de oprichting van de beheersvereniging werd dan ook nog steeds gesproken over de eigenaar van een perceel. Elke perceel eigenaar was lid van de vereniging.

Nu de bestemming ‘woongebied’ is, wordt uw chalet door de gemeente gezien als een ‘woning met grond’. De eigenaar van de woning is doorgaans ook eigenaar van de grond en daardoor lid van de beheersvereniging. In enkele gevallen wordt de grond nog gepacht.logo de berkenhof