Regels bouwen en verbouwen


Bij het bouwen of verbouwen gelden er naast wettelijke eisen en beperkingen ook de regels in het Huishoudelijk Reglement (artikel 5). Huishoudelijk Reglement

Hieronder vindt u onder meer informatie over de mogelijkheden van (ver)bouw op ons park zonder daarbij onnodige hinder of schade te veroorzaken voor uw buren en de mandeligheid.


Bouwvergoeding

Vanaf 1 januari 2022, met terugwerkende kracht, wordt voor alle nieuwbouw die plaatsvindt een bouwvergoeding van € 1.000 gevraagd. Dit betreft uitsluitend nieuwbouw waarbij sprake is van sloop van een chalet of huisje en bouw van een nieuw huis met fundering. Gewone verbouwingen en het maken van aanbouwen e.d. vallen dus buiten beschouwing. Deze bouwvergoeding zal aangewend worden voor het in stand houden van de mandeligheid van het park.

Wanneer er aantoonbare schade is, die herleidbaar is tot een veroorzaker, zal deze van de standaardvergoeding van € 1.000 afgetrokken worden. Als deze schade meer dan € 1.000 bedraagt, wordt het restbedrag – dus alles boven de € 1.000 – nog nagevorderd.


Antwoord van de gemeente op vragen over (ver)bouwen

Veel bewoners van ons park, maar ook van de andere parken, vragen zich af wat precies de regels zijn voor het bouwen en verbouwen van je huis. Hoe groot (hoeveel m2) mag een nieuwbouw eigenlijk zijn? Hoe hoog? En mag het een verdieping bevatten? Wordt er door de gemeente toegezien op bouwen en verbouwen? Hoe staat het met de gemeentelijke voorlichting van bewoners die een bouwaanvraag indienen? Etc.

Hieronder een lijst van de gemeente met antwoorden op de meest voorkomende vragen.


Algemene eisen en beperkingen rond (ver)bouwen


Duurzaam (ver)bouwen


Funderingen als alternatief voor heien


Eisen aan bomenkap


icoon bouwen en verbouwen