Beheersvereniging de berkenhof
menu

Huishoudelijk Reglement


Het Huishoudelijk Reglement (HR) omvat regels die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) na de oprichting van de Vereniging zijn vastgesteld. Een HR staat niet op zichzelf. Het is gebonden aan:

-   De wet
-   Gemeentelijke voorschriften
-   De Statuten

Is een HR met inachtneming van die gronden door de ALV goedgekeurd en aangenomen, dan heeft ieder lid van de vereniging zich daaraan te houden, en niet alleen hij, maar ook zijn huurders, bezoekers, bezorgers etc.

Ook een HR is niet zo maar te veranderen. Ook daar dient een quorum van de ALV aanwezig te zijn en een 2/3 meerderheid vóór te zijn.

Het eerste HR is goedgekeurd op de eerste ALV van 5-4-2001, de wijziging van het HR annex samenhangende Statutenwijziging, vond plaats op de Stemmingsvergadering van 13 oktober 2009. Gaandeweg bleek dat het HR in zijn toenmalige vorm niet voldeed. Artikelen waren of onhelder of voor divers uitleg vatbaar, terwijl het ook geen handvat bood om de regels te handhaven.

Daarom is het HR gewijzigd, de artikelen zijn exact geformuleerd, en er is een boetebeding bij niet-naleving en de daarbij behorende procedures van handhaving toegevoegd. In verband met dat boetebeding zijn ook de Statuten gewijzigd.

De meest recente versie: Huishoudelijk Reglement - december 2020


Handhaving Huishoudelijk Reglement

De wijziging gaf aan de vereniging, i.c. het bestuur, steviger handvatten om de naleving te handhaven. Toch zit een bestuurslid als persoon in een lastige positie als hij wil handhaven…