Bestuur


Oktober 2022

Fanny GlazenburgVoorzitter
Sandra TulpPenningmeester
Joke van den KieboomAlgemeen bestuurslid

Hoewel ieder bestuurslid in de diverse taken een (gedeeltelijk) mandaat kan zijn toegekend, zijn alle bestuursleden gelijkelijk verantwoordelijk voor ieder onderdeel van bestuur.

Daarom komt het bestuur op gezette tijden in vergadering bijeen en worden vergaderingen genotuleerd. Elke eigenaar/verenigingslid kan zich kandidaatstellen voor een bestuursfunctie.


Besturen en Vergaderen

Het doel van de vereniging is: beheer en exploitatie van mandelige onroerende zaken en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen. Daarvoor kiest en machtigt de Algemene Ledenvergadering uit haar leden een bestuur.

Het bestuur komt tenminste 6 x per jaar bijeen. Dit patroon blijft minimaal gehandhaafd. Er wordt jaarlijks één algemene ledenvergadering belegd. Dat is minimaal verplicht.

Er kunnen indien nodig ook meerdere (algemene en bijzondere) ledenvergaderingen worden gehouden. Dat is gebeurd in oktober 2009 met de stemmingsvergadering voor het gewijzigde Huishoudelijk reglement.

Ook kan een verenigingslid zelf een ledenvergadering entameren. Hij dient daartoe, tesamen met tenminste tien medestanders, bij het bestuur een verzoek in. Het bestuur moet dit verzoek honoreren.


Commissies

Behalve de verplichte kascommissie, waarvan ieder jaar één persoon wisselt, is er ook een commissie waarop men een beroep kan doen als het bestuur in het handhavingstraject het huishoudelijk reglement niet juist toepast. Dus niet als iemand het niet met de handhaving op zich eens is of men daar geen gehoor aan wenst te geven.

Verder zijn er ook Bewoners-initiatieven, commissies opgezet door bewoners van het park.


bestuur