Betalingen


Betalingscondities

  • Betaling binnen één maand na de factuurdatum
  • Per bank naar de rekening van Beheersvereniging de Berkenhof:
    IBAN NL16 RABO 0369 1322 97
  • Geen contante betalingen of verrekeningen

Gevolgen bij niet betaling

  • Na de eerste maand volgt een aanmaning
  • Bij geen betaling n.a.v. de aanmaning volgt ingebrekestelling (kosten € 2,50)
  • Bij durend uitblijven van betaling vindt overdracht plaats naar deurwaarder. Dit brengt extra (hoge) kosten met zich mee.
  • Correspondentie over vorderingen die zijn overgedragen niet met het bestuur, maar met de deurwaarder.

Betalingsregelingen

Na schriftelijk verzoek hierom is het mogelijk de vaste betalingen aan de Berkenhof op te nemen in een betalingsregeling. Betalingen vinden dan maandelijks plaats.

Per kwartaal wordt een betalingsoverzicht verstrekt. In december vindt over het lopende jaar de eindafrekening plaats.


icoon betalingen