Financiën


Contributie

Ook voor onze vereniging is contributie verplicht. Dit wordt uitsluitend aangewend voor onderhoud van de mandelige en gemeenschappelijke zaken en de daarmee samenhangende administratie.

Bestuursleden werken pro deo, ook al kost met name penningmeesterschap en secretariaat erg veel tijd, evenals bijzondere of tijdrovende projecten, zoals de legalisatie, de planning en intekening van parkeerplaatsen en groenstroken, of overlegmomenten met externe uitvoerders, en veel overleg en samenwerking met de bewoners.

Alleen voor feitelijk uitvoerend werk kunnen ook bestuurders, net als ieder ander lid, een vrijwilligersvergoeding vragen.


Waterverbruik

De meterstand van het waterverbruik wordt, jaarlijks in juli, door het bestuur opgenomen. Aan de hand hiervan wordt de eindafrekening gemaakt, dus het verschil tussen het geschatte en het werkelijke verbruik vastgesteld. Naar aanleiding hiervan volgt navordering of terugbetaling.

Tegelijkertijd wordt de jaarnota vastgesteld voor het komende jaar, op basis van het verbruik van het afgelopen jaar.

Tevens vindt dan de eindafrekening plaats naar Vitens van het afgelopen jaar, en de betaling van een voorschot op basis van het geschatte verbruik voor het komende jaar.

Voorheen vond de invordering van de bewoners één keer per jaar plaats in juli of augustus. Dit gaf ieder jaar een tijdelijk gat in de begroting. Dat is sinds 2011 redelijk is gedicht doordat invordering per kwartaal plaatsvindt.


Bijzondere projecten

Sinds 2007 is de contributie niet meer verhoogd. In geval van bijzondere uitgaven dienden dus extra bijdragen geheven te worden, zoals daar zijn: Riolering; Legalisatie fase 1 (brandblusvoorziening); Legalisatie fase 2 (inmetingen, herziening parkeerplaats en groenvoorzieningen) en nadere aanpassingen op parkniveau.


Aansprakelijkheid

In geval van verhuur

De eigenaar van een perceel/chalet is altijd aansprakelijk voor de vorderingen van de Vereniging, welke afspraken hij ook met zijn huurder maakt.

In geval van verkoop

Waterverbruik:
Verkoop wordt aan het bestuur gemeld, zodat de watermeterstand kan worden opgenomen.

Overige vorderingen:
Degene die op 1 januari van een kalenderjaar eigenaar is, is aansprakelijk voor alle overige betalingen die over dat kalenderjaar verschuldigd zijn, ook als vaststelling van contributie en bijdragen later in dat kalenderjaar plaats vindt.

Afwijkende afspraken tussen oude en nieuwe eigenaar doen aan die aansprakelijkheid niets af.


Jaarrekening

De jaarrekening (financieel jaarverslag en begroting) worden jaarlijks opgesteld door de penningmeester, onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Elke eigenaar ontvangt, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, een exemplaar. Jaarrekening en begroting worden op de ALV ter goedkeuring voorgelegd.


icoon jaarrekening