Huishoudelijk Reglement


Het Huishoudelijk Reglement (HR) omvat regels die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) na de oprichting van de Vereniging zijn vastgesteld. Een HR staat niet op zichzelf. Het is gebonden aan:

  • De wet
  • Gemeentelijke voorschriften
  • De Statuten

Is een HR met inachtneming van die gronden door de ALV goedgekeurd en aangenomen, dan heeft ieder lid van de vereniging zich daaraan te houden, en niet alleen hij, maar ook zijn huurders, bezoekers, bezorgers etc.

Ook een HR is niet zo maar te veranderen. Ook daar dient een quorum van de ALV aanwezig te zijn en een 2/3 meerderheid vóór te zijn.

Het eerste HR is goedgekeurd op de eerste ALV van 5-4-2001, de wijziging van het HR annex samenhangende Statutenwijziging, vond plaats op de Stemmingsvergadering van 13 oktober 2009. Gaandeweg bleek dat het HR in zijn toenmalige vorm niet voldeed. Artikelen waren of onhelder of voor divers uitleg vatbaar, terwijl het ook geen handvat bood om de regels te handhaven.

Daarom is het HR gewijzigd, de artikelen zijn exact geformuleerd, en er is een boetebeding bij niet-naleving en de daarbij behorende procedures van handhaving toegevoegd. In verband met dat boetebeding zijn ook de Statuten gewijzigd.

De meest recente versie: Huishoudelijk Reglement – december 2020.


Handhaving Huishoudelijk Reglement

De wijziging gaf aan de vereniging, i.c. het bestuur, steviger handvatten om de naleving te handhaven. Toch zit een bestuurslid als persoon in een lastige positie als hij wil handhaven. Je bent uiteindelijk medebewoners met elkaar en wie ben jij om je medebewoner de ‘les te lezen’.

Dit is echter een fout uitgangspunt, uiteindelijk heeft de ALV het bestuur gemachtigd om de dingen te doen die te doen zijn, en dat is ook de naleving van het HHR, zoals dat door de ALV is vastgesteld. Op die grond is het bestuur eind 2011 begonnen met een eerste ronde.

Wij hebben ons in die eerste ronde vooral gericht op veiligheid: kapotte meterkasten, doorgangsstagnerende overgroei of opslag op de mandeligheid voor zover het de veiligheid betreft.

De meeste mensen die met een eerste verzoek aangesproken (of gemaild) zijn hebben prima gevolg gegeven aan dat verzoek. Waar niet voldaan was aan het verzoek, hebben twee andere bestuursleden andermaal een ‘handhavingsrondje’ gemaakt.
Daarbij hebben zij foto’s gemaakt van knelpunten, ook nieuwe, met name ook op het gebied van zichtvervuiling.

We merkten op dat mensen vanuit hun tuinterras of raamuitzicht hun rommel niet kunnen zien. Begrijpelijk en terecht ook, dát men dat niet wil zien en het dus verdekt opstelt. Minder terecht is dat men dan de onschuldige
voorbijganger op het mandelige pad opzadelt met het zicht op dezelfde rotzooi, die men zelf niet ziet.

Is daar tegen op te treden? Het is toch op je eigen terrein? Jazeker, want de grens van het eigen terrein wordt overschreden door het gezichtsveld. De zichtvervuiling treedt op buiten het eigen terrein.

Dit wordt ook ondersteund door het HR. Hierin is neergelegd dat huis en tuin goed dienen te worden onderhouden. Dat gaat niet over mooi of lelijk, dat gaat over storende factoren van zichtbare rotzooi die aan de mandeligheid grenst of deze grens zelfs overschrijdt.

Het bestuur heeft zich geruime tijd enigszins terughoudend opgesteld jegens de handhaving. Maar vanaf begin 2012 is en wordt het consequent aangepakt, dit mede in reactie op de roep uit de ALV om dreigende verpaupering en toenemende verslonzing tegen te gaan.


icoon huishoudelijk reglement