Kascommissie


Een kascommissie is wettelijk verplicht en onafhankelijk. Ze bestaat uit minstens twee leden die geen lid zijn van het bestuur. De taak van de kascommissie is het controleren of de financiële administratie op juiste wijze wordt uitgevoerd en of de jaarrekening volledig en correct is.

Naar aanleiding hiervan brengt de kascommissie advies uit aan de algemene vergadering over het wel of niet goedkeuren van het financieel verslag. Er wisselt van de kascontrole ieder jaar één persoon.


kascontrole