Statuten


Statuten volgen uit de notariële akte van oprichting. Ze zijn de wettelijke basis van de vereniging, waarin het doel en de werking van de vereniging zijn vervat.

Vanwege het algemene karakter kan niet ieder detail in de Statuten zijn opgenomen. Daarvoor is het Huishoudelijk reglement, waarnaar in de Statuten dikwijls verwezen wordt.

Statuten zijn openbaar: een authentiek afschrift is gedeponeerd bij het Handelsregister.

Hoewel Statuten tot stand komen buiten de ALV om – immers ze vloeien wettelijk voort uit de oprichting – kan een Statutenwijziging nooit buiten (een quorum van) de ALV plaatsvinden.

De wijziging zelf wordt, na goedkeuring door de ALV, notarieel vastgelegd en ook weer gedeponeerd bij het Handelsregister. Dit proces heeft zich laatstelijk voltrokken met de statutenwijziging van 2009.

Je kunt de statuten downloaden: Statuten en statuten-wijzigingen Beheersvereniging De Berkenhof


icoon statuten