Geschiedenis Park


Geschiedenis van het Park

Het ontstaan van de parken aan de Westbroekse Binnenweg had verschillende oorzaken. In de zestiger jaren van de vorige eeuw was er de zandwinning in het agrarische gebied dat nu de Maarsseveense Plas is, waardoor verschillende daar gevestigde tuinders weg moesten. Ze kregen door ruilverkaveling grond toegewezen aan de Oude Dijk en Westbroekse Binnenweg.

Hier waren al ettelijke tuinderijen gevestigd; aangetrokken door het succes van de eerste tuinder-pioniers hadden er zich meer op de vruchtbare bodem geworpen om daar inkomen aan te onttrekken. Maar door de nieuwe toevoer van tuinders werd maar al te vaak de vrucht van de noeste vlijt er gewoon doorgedraaid: veel te veel aanbod.

Intussen was de woningnood van na WOII nog lang niet opgelost en rezen er overal in het land recreatiegebieden als paddenstoelen uit de grond die niet lang op permanente bewoning hoefden te wachten.

Door de slechte vooruitzichten van de tuinderij, en hierin ook aangemoedigd door de gemeente die woningen tekort kwam, gingen de nieuw-aangekomenen stacaravans neerzetten. De gevestigde tuinders merkten op dat een stacaravan beduidend meer opbracht dan een slaplantje en volgden dit voorbeeld.

Gedoogde permanente vestiging

En zo vestigden eind jaren zeventig de eerste bewoners zich permanent met name ook op de Berkenhof. Dat was eerst nog op eigen risico, want permanente bewoning werd niet gedoogd en alle ‘recreatiebewoners’ moesten nog wel elders een vast postadres hebben. Dat veranderde in 1984, toen de gemeente overging op gedogen. Vanaf die tijd kon je je huisje pas verkopen voor permanente bewoning, mits je kon aantonen dat je er al vanaf de jaren zeventig woonde.

In 2003 besloot de Rijksoverheid (minister Dekker) permanent wonen op recreatieparken te verbieden, hierin trouwhartig nagevolgd door Provincie en Gemeente. Daarmee werd de woonzekerheid van een groot aantal mensen finaal onderuit gehaald. Intussen – in 2001 – waren de meeste Berkenhof-bewoners eigenaar geworden van de grond waarop hun huisje staat.

Voor velen was het een hard gelag dat door de overheidsmaatregelen hun bezit drastisch in waarde was gekelderd en bovendien slecht verkoopbaar werd. Immers, op basis van de feitelijke recreatieve status verstrekten de banken geen hypotheekleningen meer.

In deze opeenhoping van problemen is de vereniging Rondom Maarsseveen zich gaan versterken met de werving van nieuwe leden. Onder haar aansporing is de Gemeente oplossingsgericht gaan denken én handelen.

De belangrijkste stap in de goede richting was het ontwerp-bestemmingsplan, waarin de provincie de gemeente is gevolgd in het bestemmingsplan 2010-2020. Daarin gold voor ons als voornaamste punt: de wijziging van recreatie naar woonbestemming.

De eerste stap was de vaststelling van het persoons- of objectgebonden overgangsrecht. Dit betekent, dat men toch – mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan – permanent mag wonen tot de ingang van het nieuwe bestemmingsplan.

Of, zoals we het in het vervolg zullen aanduiden: de Legalisatie… die in 2016 is afgerond!

Bevolking en Bewoning

Alle 100 huisjes worden bewoond, waarvan drie alleen ’s zomers of incidenteel gebruikt. Als iedereen aanwezig is, zijn er 158 mensen op het park, waarvan 14 kinderen van 0 tot 18 jaar.


logo de berkenhof