Uitvoering Legalisatie


Er moest veel gebeuren, voor de zaak rond was. Zie hiervoor ook het Stappenplan wijzigingsprocedure bestemmingsplan, zoals de gemeente dat in concept heeft uitgegeven. We geven dit verkort weer:

Fase 1 principebesluit parkniveau

Stappen 1 t/m 3
RBOI maakt twee plantekeningen, één van de bestaande situatie (nulmeting) en één van hoe het worden moet. Ook wordt een plan van aanpak opgesteld van wat er nodig is om aan alle vereisten te voldoen. Een en ander wordt voorzien van toelichtingen.

Stappen 5 en 6
De stukken worden ingediend bij het college van B & W als principeverzoek tot wijziging.
Binnen 8 weken neemt het college van B & W een besluit over het principeverzoek.
Is dit besluit positief, dan betekent dit dat het college instemt met het beoogde inrichtingsplan en mee wil werken aan de wijzigingsprocedure, tenminste, als aan alle vereisten is voldaan.
Met het indienen van dit verzoek dient op parkniveau € 313,70 leges betaald te worden.
Er wordt nu een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen gemeente en park.
Twee bestuursleden ondertekenen deze namens de leden.


Fase 2 start procedure en fysieke maatregelen

Stap 1
Het bestuur dient namens de leden/eigenaren bij het college een officieel verzoek in voor het wijzigen van de bestemming van het hele recreatiepark inclusief alle chalets.
Als de aanvraag volledig is wordt hij officieel in behandeling genomen.
Vanaf dat moment is per chalet € 307,00 aan leges verschuldigd.

Stappen 2 en 3
De gemeente toetst alle chalets aan de bouwkundige voorwaarden van het Bouwbesluit 2003 (aangepast bouwbesluit 2012).
De bewoners ontvangen bericht op welke punten hun chalet moet worden aangepast op basis van bouwbesluit 2003. Ook op parkniveau worden waar nodig aanpassingen doorgevoerd.

Stap 4:
De gemeente toetst het park om de aanpassingen te controleren.


Fase 3 besluitvorming

Stap 1 en 2
Als alle controles goed hebben uitgepakt wordt een advies aan B & W uitgebracht, waarna in vergadering een ontwerpbesluit wordt genomen. Dit wordt gepubliceerd in de media en toegezonden aan Rijk en Provincie. Het wordt 6 weken ter inzage gelegd zodat zienswijzen er tegen kunnen worden ingebracht.

Stap 4 definitief besluit
Op 4 december 2015 is gebleken dat er niet alleen geen zienswijzen zijn ingediend, maar ook geen beroep is ingesteld. Dit betekent dat de woonbestemming per 4-december 2015 definitief en onherroepelijk vaststaat. Een mooi Sinterklaascadeau.


Bouwen, aanbouwen en verbouwen

Volgens het bestemmingsplan mag er niets veranderen aan het volume van de bestaande bouwwerken. Echter, de wet geeft de mogelijkheid van vergunningsvrije bouw aan.

Als u plannen heeft om te verbouwen wordt u geadviseerd naar de mogelijkheden te vragen bij het Omgevingsloket, te bereiken via 0346 – 140 346 of .


Terug naar Legalisatie


icoon uitvoering legalisatie