Reglement cameratoezicht


Artikel 1. Doel van het cameratoezicht

Het cameratoezicht heeft ten doel:
(a) Het beschermen van de veiligheid en gezondheid van bewoners en bezoekers van de Berkenhof.
(b) De bewaking van zaken die zich op het terrein bevinden.

Artikel 2. Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder

  • Cameratoezicht: toezicht met behulp van camera’s.
  • Serverruimte: de ruimte waar de server staat waarop de opgenomen camerabeelden geregistreerd staan.
  • Beeldinformatie: de door het cameratoezicht verkregen camerabeelden.
  • Beheerder: een persoon die is belast met het beheer en toezicht op het cameratoezicht.
  • Incident: een ongewenst voorval of een vermoeden daarvan.
  • Bestuur: het bestuur van Beheersvereniging de Berkenhof.

Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden

3.1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het cameratoezicht in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3.2. De beheerder(s) is/zijn door de ALV aangewezen personen.
3.3. Het technisch beheer van het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van de beheerder(s).
3.4. De beheerder(s) is/zijn bevoegd tot het bedienen van de voor cameratoezicht gebruikte apparatuur en tot het inzien van de beeldinformatie. Zij gaan integer om met beeldinformatie, in het bijzonder met betrekking tot de privacy van personen. Zij moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
3.5. Met toestemming van een beheerder mogen derden in het kader van het onderhouden en up to date houden van de gebruikte apparatuur deze bedienen.

Artikel 4. Beveiliging

4.1. De serverruimte is gevestigd binnen het park. De beheerder(s) zorgt/zorgen dat maatregelen worden getroffen tegen binnendringen van die ruimte.
4.2. De beheerder(s) zorgt/zorgen dat het camerasysteem is beveiligd tegen onbevoegd gebruik en dat de beeldinformatie ontoegankelijk is voor onbevoegden.

Artikel 5. Het plaatsen van camera’s

5.1. De beheerder(s) besluit(en) over het plaatsen van camera’s daartoe gedelegeerd door het bestuur.

Artikel 6. Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde

6.1. De beeldinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
6.2. Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van borden of stickers bij de twee ingangen van park de Berkenhof.
6.3. De beeldinformatie wordt maximaal 5 tot 7 dagen bewaard waarna de informatie wordt overschreven. In afwijking van het voorgaande mag indien een incident is geconstateerd beeldinformatie die hiermee in relatie staat worden bewaard totdat het onderzoek of behandeling van het incident is afgesloten. Indien hierbij de termijn van een week overschreden wordt, moet dit incident gemeld worden bij de overheid (politie) met de daarbij behorende beelden.
6.4. Het bewaren van beeldinformatie naar aanleiding van een incident wordt altijd gerapporteerd aan het bestuur.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

7.1. Klachten over de toepassing van het camerasysteem en over het gedrag van een beheerder worden schriftelijk ingediend bij het bestuur.
7.2. Het bestuur zal binnen 2 weken na datum ontvangst van de klacht reageren.
7.3. Degenen van wie beelden zijn vastgelegd, hebben in beginsel recht op inzage van het beeldmateriaal. Zij kunnen hier per brief of e-mail om vragen. De beheerder geeft binnen de mogelijke bewaartermijn van de beeldinformatie gehoor aan een verzoek of een gemotiveerde reactie bij een eventuele weigering tot inzage.

Artikel 8. Uitgifte van beeldinformatie

8.1. Beeldinformatie wordt enkel verstrekt op vordering van de Politie of de Officier van Justitie op basis van een wettelijke grondslag.
8.2. Deze vordering moet ingediend worden bij het bestuur. Het bestuur informeert altijd de beheerder.
8.3. De politiefunctionaris of de Officier legitimeert zich vooraf ten overstaan van de beheerder.
8.4. De beeldinformatie wordt op CD-ROM/DVD of ander digitaal medium verstrekt.
8.5. De CD-ROM/DVD of ander medium waarop beeldinformatie is opgeslagen, wordt gemerkt en geregistreerd door de beheerder.
8.6. De politiefunctionaris dan wel de officier van justitie tekent voor ontvangst van de beeldinformatie.

9. Verlenen van inzage in beeldinformatie

9.1. Het verstrekken van beeldinformatie aan derden anders dan Politie of Officier van Justitie geschiedt slechts als dit verenigbaar is met het doel van het cameratoezicht en uitsluitend met inachtneming van de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.2. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk ingediend te worden bij het bestuur.
9.3. Het bestuur beslist, na weging van de belangen, zo spoedig mogelijk op de aanvraag.
9.4. De inzage van het beeldmateriaal vindt plaats in het bijzijn van een beheerder of bestuurslid.
9.5. De personen die inzage in beeldinformatie krijgen tekenen een verklaring van inzage.

Aldus goedgekeurd en vastgesteld door de ALV van 10 mei 2022.


camera bewaking